2008-10-16

வாழ்க்கை

வாழ்க்கை ஒரு சவால் - அதனை சந்தியுங்கள்
வாழ்க்கை ஒரு பரிசு - அதனை ஏற்று கொள்ளுங்கள்
வாழ்க்கை ஒரு சாகசப்பயணம் - அதனை பயணியுங்கள்
வாழ்க்கை ஒரு சோகம் -அதனைக்கடந்து வாருங்கள்
வாழ்க்கை ஒரு துயரம் - அதனைத்தாங்கி கொள்ளுங்கள்
வாழ்க்கை ஒரு கடமை - அதனை நிறைவேற்றுங்கள்
வாழ்க்கை ஒரு விளையாட்டு - அதனை விளையாடுங்கள்
வாழ்க்கை ஒரு வினோதம் - அதனைக்கண்டு அறியுங்கள்
வாழ்க்கை ஒரு பாடல் -அதனைப்பாடுங்கள்
வாழ்க்கை ஒரு சந்தர்ப்பம் - அதனைப்பயன்படுத்துங்கள்
வாழ்க்கை ஒரு பயணம் - அதனை முடித்து விடுங்கள்
வாழ்க்கை ஒரு உறுதி மொழி- அதனை நிறைவேற்றுங்கள்
வாழ்க்கை ஒரு காதல் -அதனை அனுபவியுங்கள்
வாழ்க்கை ஒரு அழகு - அதனை ஆராதியுங்கள்
வாழ்க்கை ஒரு உணர்வு - அதனை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள்
வாழ்க்கை ஒரு போராட்டம் - அதனை எதிர் கொள்ளுங்கள்
வாழ்க்கை ஒரு விடுகதை - அதற்கு விடை காணுங்கள்
வாழ்க்கை ஒரு இலக்கு - அதனை எட்டிப்பிடியுங்கள்

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...