2010-04-02

ஆரோமலே - விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா

விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா பாட்டு வந்த காலத்தில் இருந்து எனக்கு இந்த பாட்டும் மெட்டும் ரொம்பவே பிடிச்சு போச்சு..
நேற்று இந்த பாட்டை பாடிய அல்போன்சு நேரடியாக ஒரு நிகழ்ச்சியில் பாடியதை பார்த்து உள்ளம் உருகி விட்டது.

உங்களுக்கும் இந்த பாட்டு பிடிக்கும் என்று நினைகின்றேன்.

மாமலை ஏறி வரும் தென்னல்
புது மணவாளன் தென்னல் , ...
பள்ளி மேடையே தொட்டு தலோடி குருசில் தொழுது வரும்போல்,
வரவேல்பினு மலையாளகர மனசம்மதம் சொரியும் ,

ஆரோமலே.. , ஆரோமலே....... , ஆரோமலே.. , ஆரோமலே .......
ஆரோமலே............. , ஆரோமலே....... ,

ஸ்வஸ்தி ஸ்வஸ்தி சுகுமுஹுர்தம் ,
சுமங்கலி பவ , மணவாட்டி
ஸ்வஸ்தி ஸ்வஸ்தி சுகுமுஹுர்தம் ,
சுமங்கலி பவ , மணவாட்டி

ஷ்யாம ராத்திரி தன் அரமனையில் ,
மாரி நில்கயோ தாரகமே ,
புலரி மன்சில்லே கதிரொளியாய் ,
அகலே நில்கயோ பெண்மனமே,

சஞ்சு நிலக்கும சில்லையில் நீ , சில சிலம்பியோ பூங்குயிலே
மன்சிரகிலே , மரயோலியே தேடியதியோ பூரனகள்

ஆரோமலே............. , ஆரோமலே.......(பின்னணியில் )

ஸ்வஸ்தி ஸ்வஸ்தி சுகுமுஹுர்தம் ,
சுமங்கலி பவ , மணவாட்டி

ஆரோமலே............. , ஆரோமலே.......


கடலினே , கரயோடினியும் படான் ஷ்நேஹம் உண்டோ...... ?
மேழுகுதுரிகலாய் உருகான் இனியும் ப்ரணயம் மனசில் உண்டோ........ ?

ஆரோமலே ........... ஆரோமலே.................. .. ஆரோமலே..................
ஆரோமலே .. ஓஓ . ஹோ............ !


ஸ்வஸ்தி ஸ்வஸ்தி சுகுமுஹுர்தம் ,
சுமங்கலி பவ , மணவாட்டி
ஸ்வஸ்தி ஸ்வஸ்தி சுகுமுஹுர்தம் ,
சுமங்கலி பவ , மணவாட்டி


ஷ்யாம ராத்திரி தன் அரமனையில் ,
மாரி நில்கயோ தாரகமே ,
புலரி மன்சில்லே கதிரொளியாய் ,
அகலே நில்கயோ பெண்மனமே,


சாயு நில்குமா சில்லையில் நீ , சில் சிலம்பியோ பூங்குயிலே
மஞ்சிராகிலே! , மரயோலியே தேடியதியோ பூரணங்கள்...

ஆரோமலே............. , ஆரோமலே.......(பின்னணியில் )

ஸ்வஸ்தி ஸ்வஸ்தி சுகுமுஹுர்தம் ,
சுமங்கலி பவ , மணவாட்டி

ஆரோமலே............. , ஆரோமலே....... ஓஓஓஒ ...

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...