2009-08-27

யாருக்குச்சொல்ல

தன் காதல் /காதலி பற்றிய தவிர்ப்பில் அவன் குறிப்பில் எழுதி கொண்டது..என் நண்பனின் குறிப்பில் இருந்து............

" அவள் - என் Google talk இல இருக்கா, yahoo இல இருக்கா , MSN இல இருக்கா ,Skype இல இருக்கா, இறுதியாக என் heart இலே m இருக்கா , But அவ Heart இல எவனோ இருக்கான்."

இது சத்தியம் பண்ணினாலும் நான் அவன் இல்லைங்க , ஏனெனில் நான் திருமணம் முடித்து குடும்பகாறனாய் இருக்கேன் !!!! Lol

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...