2009-10-02

இறுதியில் வென்றது-Brazil (Rio)- ஒலிம்பிக்ஸ்- 2016 ஐ நடத்துவதற்கு!!!

வளர்ந்து வரும் நாடான Brazil (Rio)இறுதியில் வென்றது ஒலிம்பிக்ஸ் 2016 இல் நடத்துவதற்கு!!!!

!!!போட்டியிட்ட நகரங்களும் - நாடுகளும் !!!
http://en.wikipedia.org/wiki/2016_Summer_Olympics

!!!நகரம் பற்றிய தகவல்கள் !!!
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1926094,00.html
மேலதிக தகவல்கள் விரைவில் !!!!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...